top of page

Adatvédelmi tájékoztató

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező alapján azonosítható. Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

1. Adatkezelő neve: Agro-Zákány Kft.
székhelye 4100 Berettyóújfalu, Nefelejcs utca 32.
weblapja: https://www.permetezogepvizsga.com
email címe: agrozakany@gmail.com

Adatfeldolgozás: A megjelölt személyes adatokat a 43/2010 (IV.23.) FVM rendelet vonatkozó pontjainak értelmében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felé továbbítjuk. Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét. Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat. Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket. Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit. Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő. Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat. Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

Adatvédelmi tisztviselő: Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 4100 Berettyóújfalu, Nefelejcs u. 32., címre vagy elektronikusan az agrozakany@gmail.com címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre. Külföldi adattovábbítás nem történik.

 

2. Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok: Társaságunk a jogszabályokkal összhangban a növényvédelmi gépek időszakos műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos tevékenység nyújtásához, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeli.

Adatkezelés jogalapja: Érintett adatait a regisztráció során a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja (érintett hozzájárulása), kapcsolattartás céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság), tárolás és adatközlés céljából pedig a GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges) alapján kezeli. Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket, beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait, szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés, valamint tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről. Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja.

Az adatkezelés időtartama: A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 6 év.

 

3. Érintetti jogok: A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. (hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés); amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); az adat kezelésének korlátozása; a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása; személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy tiltakozás a személyes adat használata ellen).

 

4. Adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is. Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából. Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

5. Jogorvoslati tájékoztatás: Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

6. Adatbiztonsági intézkedések: Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Kelt.: Berettyóújfalu, 2024.01.01.

bottom of page